Notka Informacyjna

Strona internetowa jest prowadzona przez Parafię Rzymskokatolicką św. Rocha w Dąbrówce Górnej i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii św. Rocha w Dąbrówce Górnej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKO - KATOLICKIEJ ŚW. ROCHA W DĄBRÓWCE GÓRNEJ

     Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205).
     Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.
     Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego św. Rocha w Dąbrówce Górnej.
2. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii św. Rocha.
3. Na cmentarzu można przebywać od świtu do zmierzchu.
4. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
- przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych;
- składowania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
- przebywania w stanie nietrzeźwym;
- palenia papierosów;
- konsumpcji artykułów spożywczych;
- wprowadzania zwierząt.
5. Za utrzymanie porządku na i wokół grobu odpowiedzialny jest jego opiekun.
6. Przejścia (alejki) pomiędzy grobami należy utrzymywać w czystości (usunięta trawa, zagrabiona ziemia).
7. Zabrania się wykładania przejść (alejek) pomiędzy grobami różnego rodzaju kamieniami, płytkami, kostką itp.
8. Uprzątnięcie ze świeżego grobu wieńców, wiązanek, zniczy, itp. (wywóz poza cmentarz) opiekun wykonuje we własnym zakresie.
9. Wszelkie prace związane z - remontem, wymianą, instalacją nowego
pomnika, likwidacją grobu, ekshumacją - należy przed przystąpieniem do prac, zgłosić i uzgodnić z administratorem.
10. Wszystkie pozostałości po remoncie, rozbiórce, instalacji nowego pomnika, itp. opiekun jest zobowiązany do ich usunięcia z cmentarza (można to zlecić do wykonania firmie która np. wykonuje remont).
11. Po zainstalowaniu nowego pomnika, wymianie starego - należy złożyć dobrowolną ofiarę.
12. Klucz do kaplicy cmentarnej znajduje się u administratora.
13. Włączenie i wyłączenie agregatu wykonuje firma obsługująca pogrzeb (agregat chłodniczy włączamy gdy temp. wew. chłodni jest wyższa niż +5 stopni Celsjusza).
14. Rodzina zmarłego zobowiązana jest do posprzątania kaplicy po pogrzebie.
15. Po zakończeniu prac porządkowych po pogrzebie klucz z kaplicy należy oddać administratorowi.
16. Wszelkie sprawy związane z pochówkiem (miejsce, rodzaj grobu - pojedynczy, podwójny - zwykły, podwójny - piętrowy, opłaty, opiekun grobu) załatwia się z administratorem w kancelarii parafialnej gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z urzędu stanu cywilnego.
17. Od chwili załatwienia powyższych spraw z administratorem, opiekun grobu jest za niego odpowiedzialny.
18. Za szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialny jest opiekun grobu.
19. Prawo pochówku na cmentarzu mają także wyznawcy innych religii, kościołów czy osoby niewierzące, które legitymują się zamieszkaniem na terenie parafii, a nie mają własnego cmentarza.
20. Przez dokonanie opłaty „jednorazowej” nie nabiera się praw własności lecz tylko prawo do jego użytkowania na okres 20 lat.
21. Przedłużenie okresu użytkowania grobu na dalsze lata możliwe jest po wniesieniu stosownej opłaty (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).
22. W przypadku braku opłaty (o której mowa w pkt. 21) dłużej niż jeden rok, administrator cmentarza po uprzednim poinformowaniu opiekuna grobu (informacja na nagrobku), administrator kwalifikuje grób do likwidacji i miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku.
23. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
24. Opłaty za użytkowanie grobu w załączniku Nr. 1 do niniejszego regulaminu (dostępny u administratora).
25. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy dokonać w kancelarii parafialnej, gdzie można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
26. Grób (miejsce) może być użyty do ponownego pochówku dopiero po upływie 20 lat (nie dotyczy grobu piętrowego).
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.)
28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2016 roku.

Załącznik Nr 1

Opłaty za użytkowanie grobu

1. Opłata „jednorazowa” za użytkowanie grobu nowego:
- pojedynczego na okres 20 lat wynosi 200 zł (płatne podczas załatwiania pochówku);
- podwójnego na okres 20 lat wynosi 300 zł (płatne podczas załatwiania pochówku).
2. Opłata „jednorazowa” za przedłużenie użytkowania grobu na kolejne lata wynosi 10 zł za każdy rok.
3. Opłata „porządkowa”
- za grób pojedynczy na okres 1 roku wynosi – 20 zł;
- za grób podwójny na okres 1 roku wynosi – 40 zł;
- za grób piętrowy na okres 1 roku wynosi – 20 zł.

4. Opłaty wynikające z regulaminu tworzą fundusz cmentarny, który przeznaczony jest na pokrycie kosztów związanych z:
- ubezpieczeniem;
- wywozem śmieci;
- koszeniem trawy;
- utrzymaniem kaplicy;
- opłatą za wodę;
- inne inwestycje.

Podpisano:
Ks. Proboszcz
Parafialna Rada Duszpasterska